Van Dorpentop naar Burgertop

In 2016 gingen vijfhonderd Friezen tijdens de Friese Dorpentop met elkaar in gesprek over de toekomst van het platteland. Dit jaar krijgt deze Dorpentop een vervolg in de eerste Friese Burgertop, bestaande uit 43 inwoners die de Friezen in diversiteit vertegenwoordigen. Het thema van deze eerste Burgertop is “Goede dingen makkelijk maken voor een bloeiend Fryslân”.

De Friese Burgertop in het kort

De kerngroep Friese Burgertop gelooft in de kracht en kennis van de mienskip en wil deze benutten om sámen goede besluiten te nemen en plannen te maken. De Burgertop vindt plaats vanaf oktober  2019. In de top wordt een voorstel voor de Provinciale Staten geformuleerd door de 43 deelnemers. 

Wie doen er mee aan de Burgertop?

Iedereen die in Fryslân woont kan zich opgeven. Er zijn 43 inwoners die uiteindelijk worden uitgenodigd voor  de Burgertop, want zoveel statenleden zijn er ook in Fryslân. De deelnemers worden geloot en daarbij wordt er gekeken naar waar de mensen vandaan komen, of ze man of vrouw zijn, hoe oud ze zijn en wat hun opleidingsniveau is. Het Fries Sociaal Planbureau helpt hierbij. Er moet zo een diverse groep ontstaan, die een goede afspiegeling is van de Friese bevolking.

Wat gebeurt er op de Burgertop?

Op de Friese Burgertop werken de 43 deelnemers 3 weekenden samen om uiteindelijk tot een concreet voorstel te komen voor de Provincie. Dit voorstel komt op de agenda van Provinciale Staten en heeft dezelfde waarde en kwaliteit als de voorstellen die op de normale manier tot stand komen in het provinciehuis. Als de provincie het voorstel aanneemt kan het worden gebruikt om plannen te maken en maatregelen uit te voeren die bijdragen aan goede dingen makkelijk maken in Fryslân. 

De heer drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân over de Burgertop:

In projekt as de Fryske Boargertop makket it mooglik om op in nije manier fraachstikken út de mienskip mei ús ynwenners op de politike aginda te setten. Sa wurdt de kennis, kunde en ûnderfining fan de ynwenners dield en meinommen yn de beslútfoarming. In goed foarbyld fan hoe’t demokrasy ek wurkje kin.”

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd

  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig